«ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» | ДОРОЖНЯ КАРТА ВСТУПНИКА

«ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» | ДОРОЖНЯ КАРТА ВСТУПНИКА

Фаховий молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь передвищої освіти, що здобувається переважно у фахових коледжах.

Також здобути ступінь фахового молодшого бакалавра можна в закладах професійно-технічної освіти та вищої освіти, якщо ці заклади мають ліцензію на підготовку фахового молодшого бакалавра.

Цей ступінь фахової передвищої освіти присуджується закладом освіти в результаті успішного виконання студентом освітньо-професійної програми.

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за освітньо-професійними програмами відповідно до галузей знань і спеціальностей.

Здобуття фахової передвищої освіти спрямоване на формування та розвиток кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній професії.

Ці завдання можуть бути пов’язані з виконанням виробничих завдань підвищеної складності та здійсненням обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов.

Особи, які здобули фахову передвищу освіту, отримують диплом фахового молодшого бакалавра з додатком до диплома. Документи про фахову передвищу освіту видаються закладами фахової передвищої освіти та іншими суб’єктами надання фахової передвищої освіти за місцем навчання.

Фаховий коледж

Фаховий коледж – це заклад освіти, який провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти. Він може забезпечувати поєднання теоретичного навчання з практичним навчанням на робочих місцях, а також проводити дослідницьку, творчу мистецьку, або спортивну діяльність.

Фаховим коледжем може бути як окремий заклад освіти, так і структурний підрозділ університету, інституту чи іншої юридичної особи.

Крім фахової передвищої освіти, фаховий коледж також може забезпечувати здобуття базової загальної середньої освіти. Це можливо, якщо він:

  • надає фахову спеціалізовану передвищу освіту мистецького, спортивного чи військового спрямування;
  • має відповідну ліцензію;
  • навчає відповідно до «наскрізної» (тобто такої, що розроблена для одного і для декількох рівнів освіти) освітньо-професійної програми, яка передбачає зарахування осіб з початковою загальною середньою освітою для навчання на фахового молодшого бакалавра.

Хто може здобувати фахову передвищу освіту

Вступити на навчання до коледжу та здобувати фахову передвищу освіту можуть особи, які мають:

  • базову або повну загальну середню освіту (тобто після 9-го або 11-го класу);
  • професійно-технічну освіту (на основі рівня «кваліфікований робітник»);
  • фахову передвищу освіту;
  • вищу освіту.

Особи, які ще не здобули профільної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, називаються учнями, а інші здобувачі фахової передвищої чи вищої освіти – студентами. Особи, які навчаються у військових коледжах та фахових коледжах із специфічними умовами навчання, називаються курсантами.

Учні фахових коледжів, які поступили на основі базової середньої освіти (після 9-го класу), зобов’язані одночасно з фаховою передвищою освітою здобувати також профільну середню освіту професійного спрямування або повну загальну середню освіту та отримати документ про її здобуття.

Особа, яка здобула ступінь «фаховий молодший бакалавр», може продовжити навчання та здобути вищу освіту, у тому числі за скороченою програмою підготовки.

Обсяги та строки навчання

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра визначається у кредитах Європейської кредитно трансферної-накопичувальної системи (ЄКТС).

Один кредит становить 30 годин, а для заочної форми навчання його обсяг може бути меншим – 25 годин. Максимальне річне навантаження на студента не може становити більше ніж 60 кредитів на рік (тобто 30 кредитів на семестр або 20 на триместр).

Для того щоб стати фаховим молодшим бакалавром, студент повинен протягом навчання у коледжі набрати кредити ЄКТС у кількості, яка залежить від рівня освіти вступника.

Так, якщо вступник має базову середню освіту (тобто вступає після 9 класу), то для того щоб стати фаховим молодшим бакалавром, він повинен набрати 240 кредитів ЄКТС та провчитися 4 роки.

Якщо студент має профільну середню освіту за відповідним або спорідненим профілем, то йому достатньо буде отримати 120-180 кредитів (2-2,5 роки навчання). При цьому, до 60 з цих кредитів можуть бути перезараховані, якщо він вже складав аналогічні предмети за попереднім місцем навчання (тобто можна буде не складати повторно до 15-20 навчальних дисциплін обсягом по 3-4 кредити).

Якщо ж студент вже має професійну (професійно-технічну) освіту, фахову передвищу або вищу освіту, то кількість необхідних кредитів визначається відповідним фаховим коледжем з урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої програми становить не менше 50 відсотків загального обсягу освітньо-професійної програми на основі профільної середньої освіти, тобто не менше ніж 60-90 кредитів (1-1,5 роки навчання).

Інші умови та особливості здобуття фахової передвищої освіти визначаються Законом України «Про фахову передвищу освіту».

No Comments

Give a comment

Запитуйте нас...